Practice Schedule of 合気柔術道場 Aiki-Jujutsu Dojo 日本古流柔術 氣慎塾 『合気技法習得と実践』

aikijujutsu 合気柔術 aikijujutsu 合気柔術 aikijujutsu 合気柔術 aikijujutsu 合気柔術 aikijujutsu 合気柔術aikijujutsu 合気柔術

本部道場・稽古日程 平成29年12月

❖ 12月3日(日)<東京道場> 修練会・12:30~15:30 /一般稽古・15:30~18:00

12月10日(日)<東京道場> 修練会15:30~18:30 /一般稽古・18:30~21:00

12月17日(日)<東京道場> 修練会15:30~18:30 /一般稽古・18:30~21:00

12月24日(日)<東京道場> 修練会15:30~18:30 /一般稽古・18:30~21:00 ※稽古納め

aikijujutsu 合気柔術 aikijujutsu 合気柔術 aikijujutsu 合気柔術 aikijujutsu 合気柔術 aikijujutsu 合気柔術aikijujutsu 合気柔術

本部道場・稽古日程 平成30年1月

❖ 1月7日(日)<東京道場> 稽古始本部特別稽古・13:00~20:00 新年会・20:00〜22:00

1月14日(日)<東京道場> 修練会15:30~18:30 /一般稽古・18:30~21:00

1月21日(日)<東京道場> 修練会15:30~18:30 /一般稽古・18:30~21:00

1月28日(日)<東京道場> 修練会15:30~18:30 /一般稽古・18:30~21:00 

aikijujutsu 合気柔術 aikijujutsu 合気柔術 aikijujutsu 合気柔術 aikijujutsu 合気柔術 aikijujutsu 合気柔術aikijujutsu 合気柔術

aikijujutsu 合気柔術 aikijujutsu 合気柔術 aikijujutsu 合気柔術 aikijujutsu 合気柔術 aikijujutsu 合気柔術aikijujutsu 合気柔術

aikijujutsu 合気柔術 aikijujutsu 合気柔術 aikijujutsu 合気柔術 aikijujutsu 合気柔術 aikijujutsu 合気柔術aikijujutsu 合気柔術